Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
19.01.2012/84 SAYILI MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI
 
     KARAR TARİHİ: 19.01.2012
   KARAR NO: 2012/84
 
İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, 19.01.2012 tarihinde Vali Yrd. H. Osman EBİLOĞLU Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
                           
 
MADDE 1: TIBBİ ATIK BERTARAF ÜCRETİ
 
22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Atık Bertarafında Mali Yükümlülük Başlıklı 23. Maddesi gereğince 2012 yılı için İlimizde tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının ilgili belediyelere ödeyeceği tıbbi atık bertaraf ücretinin;
 
·         Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek-1 Faaliyetleri Sonucu Atık Oluşumuna Neden Olan Sağlık Kuruluşları Listesi’ nin a, b ve c maddelerinde belirtilen sağlık kuruluşlarında oluşan Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilize edilmesi için; 1,80 TL/Kg (K.D.V Dahil),
·         Merkez İlçe dışındaki ilçe ve belediyeler için bertaraf ücreti, taşıma işleminin Çorum Belediyesi tarafından yapılması durumunda bertaraf ücreti olarak belirlenen 1,80 TL /Kg ücretine sterilizasyon tesisinin uzaklığına bağlı olarak her 10 km için 1 Lt (Litre) Motorin bedelinin eklenmesine,
·         Çorum İli dışındaki il ve ilçelerden getirilen tıbbi atıklar için: 2,50 TL/Kg (K.D.V Dahil) ücret alınmasına, 
·         İlçe belediyeleri tıbbi atık taşıma aracı temin edene kadar tıbbi atıkların ilçelerden alınması işleminin Çorum Belediyesi tarafından yapılmasına,
 
·         Bu hizmet bedellerinin 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmasına,
 
·         Tıbbi atıkların özel nitelikli atıklar olması nedeniyle özellikle merkez ilçe dışındaki ilçe ve belde belediyelerinin sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarından oluşmuş olan tıbbi atıkların toplanıp bertaraf edilmesiyle ilgili yükümlülükleri bulunmasına rağmen gerekli alt yapı hazırlıkları bulunmadığından, özellikle tıbbi atık taşıma lisansı bulunan araçlarının olmaması nedeniyle sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkları toplayamamakta ve bertaraf tesislerine getirememektedir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla Çorum Belediyesi uhdesinde bulunan tıbbi atık taşıma aracının belirli periyotlarda ilçe ve beldelere sefer düzenleyerek atıkların toplanması konusunda tavsiye kararı alınmasına,
 
 
 
MADDE 2- 2011–2012 YILI KIŞ SEZONUNDA ÇORUM İLİNDE “HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER” İLE UYGULANACAK “YAKIT PROGRAMI”.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 18.10.2011 tarih ve 4005 sayılı yazısı ile 28.09.2010 tarih ve 2010/14 nolu “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi” konulu Genelgesinin 2011-2012 yılı kış sezonunda da uygulamaya devam edileceği belirtilmiştir. Buna göre il ve ilçelerin 2011-2012 kış sezonu için yapılan kirlilik derecelendirmesinde; Çorum İl Merkezi (Merkez İlçe) “Sınır Değerlerin Aşıldığı (I. Grup) İl ve İlçeler”, diğer İlçelerimiz ise “Sınır Değerlerin Aşılmadığı (II. Grup) İl ve İlçeler” kapsamında değerlendirilmiştir.
İlimizde hava kirliliği probleminin yaşanmaması, toplum ve çevre sağlığının korunması için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile 17.03.2005 tarih ve 25758 sayılı ve 14.05.2007 tarih ve 26522 sayılı ve 01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı ve 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 28.09.2010 tarih ve 2010/14 No.lu “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi” Genelge doğrultusunda, Valiliğimizce 2010-2011 yılı kış sezonunda uygulanacak “Yakıt Programı” ile konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve denetlenmesine yönelik olarak alınacak tedbirler ve uygulamalar aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.
 
1.1- GENEL KURALLAR:                                                     
a)             İlimizde hava kalitesinin korunup, iyileştirilmesi, insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla katı ve sıvı yakıtlara göre daha temiz bir yakıt türü olan doğalgazın konutlarda, işyerlerinde ve sanayide kullanımının özendirilmesi ve teşvik edilmesi çalışmalarının yapılması,
b)            İlimiz sınırları içerisinde, ısınma amaçlı olarak kullanılacak yerli, ithal, briket kömürler ile biyokütle briketleri iyileştirme ve paketleme işlemine tabi tutulduktan sonra halkın tüketimine sunulacaktır.
c)             İlimiz Merkez İlçe Sınırları İçerisinde, ısınma amaçlı olarak 2011-2012 yılı kış sezonunda 28.09.2010 tarih ve 2010/14 No.lu “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi” Genelgesinde Sınır Değerlerin Aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler için belirlenen özellikleri sağlayan yerli kömürler kullanılabilecektir.
d)            Merkez İlçe dışındaki diğer İlçeler, belde ve köylerde ısınma amaçlı olarak 2011-2012 yılı kış sezonunda 28.09.2010 tarih ve 2010/14 No.lu Hava Kirliliği Kontrolü Genelgesinde, Sınır Değerlerin Aşılmadığı (II. Grup) İl ve İlçeler için belirlenen özellikleri sağlayan yerli kömürler kullanılabilecektir.
e)             İlimizde kok kömürler ısınma amacıyla kullanılmayacaktır.
f)              Petrol kokunun İlimiz sınırları içerisinde ısınma amacıyla konutlarda, işyerlerinde ve sanayi tesislerinde bulundurulması, yakılması ve depolanması kesinlikle yasaktır.
g)             Sanayi amaçlı ithal edilen petrol kokunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca izin verilen çimento ve modern teknoloji ile donatılmış kireç fabrikaları dışındaki diğer sanayilerde kullanılması yasaktır. 
h)            İlimizde petrol koku, toz kömür ve kok kömürün ısınma amaçlı olarak açıkta ve /veya torbalı olarak toptan veya perakende satışını yapan, bulunduran işyerleri ve kullanıcılar hakkında herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın yasal işlem yapılacak olup, ilgililer hakkında hem 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince yasal işlem uygulanacak, hem de savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır, ayrıca tespit edilen petrol koku ve diğer kömürlere el konulacaktır.
i)               Fuel-oil, motorin, gaz yağı ve etanol sıvı yakıtlardır. Isınma amaçlı kullanılan ithal fuel-oilin kükürt içeriği maksimum %1 değerini geçemez.
j)              Diğer taraftan, fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin 25 Ekim 2011 tarih ve 28095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde kömürler vatandaşa dağıtılırken; hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla başta il ve ilçelerin kirlilik derecelerine göre özellikleri belirlenmiş kalitedeki kömürlerin dağıtılması, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir.
k)            Isınmada kullanacak yakıtların yanma verimini arttırmak ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılması için her kış dönemi öncesi,
         Kalorifer yakıcıları için Halk Eğitim Müdürlüğü’nce “Kalorifer Ateşçisi Kursları”na devam edilmesi
         Soba ve kalorifer kazanları ile bacalarının periyodik temizlenmesi,
         Kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi,
         Tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılması,
         Kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi,
         Soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygun olması,
         Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması,
         Halkın bilgilendirilmesinin sağlanması önem arz etmektedir.
 
1.2- İLİMİZDE KULLANILACAK YAKIT ÖZELLİKLERİ
 
A-    KATI YAKIT ÖZELLİKLERİ:
 
        Çorum İl sınırları içerisinde yer alan tüm katı yakıt yakan konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yerli ve ithal kömürler kullanılacaktır.
 
 
 A.1.YERLİ KÖMÜR ÖZELLİKLERİ
A.1.1- Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri: (IKHKKY-Tablo11)
   Özellikler
SINIRLAR
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)
max.% 2
Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda)
min 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (Satışa Sunulan)
max.% 25
Kül (Kuru Bazda)
max.% 25
Boyut·
18-150 mm (18 mm altı max % 10 tolerans, 150 mm üstü max.% 10 tolerans)
· Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.
 
 
A.1.2-Diğer İlçe, Belde ve Köyler Sınırları İçerisinde Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri : (IKHKKY-Tablo12)
Özellikler 
SINIRLAR
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)
max.% 2,3
Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda) ··
min. 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (Satışa Sunulan)
max.% 30
Kül (Kuru Bazda)
max.% 30
Boyut·
18-150 mm (18 mm altı max % 10 tolerans, 150 mm üstü max.% 10 tolerans)
· Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.
··Alt ısıl değeri (orijinalde) en az 5000 kcal/kg, yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çokyüzde birbuçuk (% 1,5) ve diğer özellikleri yukarıda belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, yukarıda özellikleri belirtilen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde sınır değerlerin aşılmadığı (II. Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.
 
A.2-Isınma Amaçlı Kullanılacak İthal Taş ve Linyit Kömür Özellikleri : (IKHKKY- Tablo10)
Özellikler
SINIRLAR
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)
max. % 0,9 (%+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda)
min 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)
% 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)
max % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)
max %16 (+2 tolerans)
Boyut·
18-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans)
·Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.
 
 
A.3- Prina Briketlerinde (Kuru Bazda)Aranacak Özellikler ve Sınırlar : (IKHKKY-Tablo13)
IKHKK Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinin (7) numaralı alt bendinde belirtilen prina briketi özellikleri Tablo-13’de verilen sınır değerleri sağlamalıdır. Prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketlerin analiz sonuçları, Bakanlıkça değerlendirilerek kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir.
Alt Isıl Değeri
3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)
% 15 (max.)
Yağ
% 1,5 (max.)
Sodyum (Na)
300 ppm (max)
Boyut
6 mm (min.) (6mm’den küçük ağırlıkça %5’i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50’ye kadar olabilir.)
 
 
 
A.4-Briket Kömür Özellikleri : (TSE 12055)
Özellik
Sınıf 1
Sınıf 2
Alt Isıl Değeri (1) (kcal/kg) en az 
5000
4000
Baca gazına geçen kükürt oranı (%) m/m, en fazla
0.8
1.0
Düşme sağlamlığı (%) m/m, en az
90
80
Aşınma sağlamlığı (%) m/m, en az
75
65
 
Kırılma Sağlamlığı
Yastık ve yumurta şeklindeki briketlerde (kgf), en az
80
60
Tabanı düzgün ve geometrik şekilli briketlerde (kg/cm2), en az
130
100
Suya dayanım (2) (%), en az
70
70
Isıl verimi (%), en az
75
75
Duman emisyon oranı (g/kg), en fazla
8
12
(1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır. 
(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.
Bağlayıcı madde olarak petrol türevi olmayan nişasta, melas v.s. kullanılacaktır.
 
            İlimizde ısınma amaçlı kullanılacak ve yukarıdaki özelliklere uygun olarak üretilen kömürler, Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ de yer alan ifadelere uygun olarak hazırlanan 25-40 kg.lık torbalar içinde olacak ve her ayın ilk haftasında bir önceki ayın sevk programı (yakıt satılan yerin ismi, hangi tür kömürü içeren torbaların verildiği ve miktarı) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilecektir. Hiçbir surette her ne miktarda olursa olsun ısınma amaçlı açıkta ve torbasız yerli, ithal, briket kömür ve biyokütle satmak yasaktır. Bununla birlikte torbalı olup, yukarıdaki özelliklere uymayan, isimsiz ve/veya üzerindeki bilgileri eksik, çift dikişli torbalarla satılan, Valiliğimizden uygunluk ve satış izin belgesi alınmamış kömürlerin getirildiği, taşındığı, üretildiği, depolandığı, satıldığı ve kullanıldığının tespiti halinde kaçak yakıt muamelesi yapılacaktır.
 
A.5. Sanayi Maksatlı Kullanılacak İthal Linyit ve Taşkömürü İçin (09.01.2009 tarih ve 2009/4 sayılı Genelge)
SANAYİ MAKSATLI TAŞKÖMÜRÜ/LİNYİT
SINIRLAR
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)
En çok % 1 (+0.1 tolerans)
Alt ısıl değeri (kuru bazda)
En az 6500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)
En çok %36 (+1 tolerans)
 
 
B-SIVI YAKIT ÖZELLİKLERİ:
            Fuel-oil, motorin, gaz yağı ve etanol sıvı yakıtlardır. Isınma amaçlı kullanılan ithal fuel-oilin kükürt içeriği %1 değerini geçemez. Bunun dışında ısınma amaçlı olarak 5 ve 6 nolu fuel-oil, atık yağ, atık çamur, değişik petrol ürünleri vb. kullanılması, satılması, depolanması ve yakılması kesinlikle yasaktır.
 
1.3- YAKMA TESİSLERİ
 
a)                  Yakma sistemleri konusunda “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nin 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen hususlara uyulacaktır. 
b)                 İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca karara bağlanan 2011-2012 yılı kış sezonunda uygulanacak yakıt programı çerçevesinde İlimizde kullanılacak kömürlerin daha verimli yakılması için soba ve kalorifer kazanları TSE standartlarına uygun olacaktır.
c)                  Isınmada kullanacak yakıtların yanma verimini arttırmak ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltımını sağlamak için soba ve kalorifer kazanları ile bacalarının periyodik temizlenmesi, kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi, soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması gerekmekte olup, bacaların periyodik temizliğinin yapılıp yapılmadığı denetlenecektir.
d)                 Isınmada kullanılan yakıtların tasarrufu, enerji verimliliğinin sağlanması vb. amacıyla konutlarda, işyerlerinde ve sanayide ısı yalıtımı yapılmasının özendirilmesi ve teşvik edilmesi çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.
 
1.4- MOTORLU TAŞITLAR
 
a)                  4 Nisan 2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” ile 30 Aralık 2011 tarih ve 144 sayılı 2011/22 nolu Genelgesinde belirtilen esaslar göz önüne alınarak, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının kontrolü için denetimler yapılacaktır.
b)                 Egzozundan siyah duman atan, istiap haddinin üstünde yolcu, yük taşıyan, yağ yakan ve ayrıca yakıtına yağ katan motorlu taşıtlar trafikte denetlenerek kurallara uymayan taşıt sahipleri için cezai müeyyideler uygulanarak, gerektiği hallerde trafikten men edilecektir.
c)                  Hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde tek çift plaka uygulamasına giderek trafiğin sınırlandırılması, toplu taşım araçlarının kullanımın desteklenmesi ve sinyalizasyon sisteminin sabit hızda gidildiği takdirde durmayı önleyecek şekilde düzenlenerek yeşil dalga sisteminin oluşturulması ve bu sayede gereksiz beklemenin ortadan kaldırılarak egzoz gazı emisyonunun en aza indirilmesinin sağlanması, egzoz gazı emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park, bahçe vs.) mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta planlanması ve yapılması,
 
1.5- SANAYİ TESİSLERİ
 
Sanayi tesisleri ile ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü (SKHKK) Yönetmeliği, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Değişikliği ve 16/10/2009 tarihli ve 17074 sayılı 2009/19 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
 
1.6- İZİN VE TAAHHÜT:
 
Isınma maksatlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, dağıtıcı kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi, analiz, ihalelere katılım, denetim, genel yükümlülükler ve uygulanacak müeyyideler aşağıda belirtilen çerçevede yapılacaktır. 
 
1.6.1.Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
a)             Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen Şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler;
·         Kayıt belgesi alınacak ilden, katı yakıt satışı ile ilgili alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,
·         Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili
           Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
·         İmza Sirküleri (noter onaylı)
·         Taahhütname 
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler. Çevre ve Şehircilik İlk Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucuna göre bir işyeri için EK-6 katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Söz konusu belgeyi almak isteyen gerçek ve tüzel kişinin bir ilde birden fazla işyeri var ise, belge numarası aynı kalmak üzere her bir işyeri için ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK-10 tablosu da verilir.
b)            6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 42 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluş ile kooperatif ve birliklere “Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi” düzenlenirken “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” ve “Oda Sicil Kaydı” (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) belgeleri talep edilmeyecektir.
c)             İthalatçı/üretici/dağıtıcı, katı yakıtın satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara katı yakıt veremez.
d)            Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, alınan il sınırları içerisinde geçerlidir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan ithalatçı/üretici (kendi adına katı yakıt satmak isterlerse) ve satıcılar katı yakıt satışı yapamazlar.
e)             2010-2011 yılı ve daha önceki ısınma döneminde verilmiş olan katı yakıt satıcısı kayıt belgeleri 2011-2012 yılı ısınma döneminde yenilenecektir. Önceki dönemde izni olanlar işyerlerinde herhangi bir değişiklik olmaması durumunda Ek-5’te verilen taahhütname ile müracaat edeceklerdir.
f)              İthalatçı/üretici/satıcının katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek aynı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarasıyla yeni katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak zorundadır. 
 
 
1.6.2.Dağıtıcı Kayıt Belgesi
a) Dağıtıcı kayıt belgesi; ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;
·         İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme
·         Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)
·         İmza Sirküleri (noter onaylı)
·         Taahhütname
İle işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını aldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünemüracaat ederler. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dağıtıcı kayıt belgesi (EK-7) düzenlenir. Dağıtıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesinin yanı sıra EK-12 tablosu da verilir.
b) Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.
c) Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak Şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.
 
1.6.3.Uygunluk İzin Belgesi
a) Uygunluk izin belgesi; IKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketler için düzenlenir.
Katı yakıt üreticisi, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıt için, yakıtın çıkarıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünebaşvurur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce TS 5125 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, gerekli görüldüğünde Bakanlık görüşü alınarak, EK-8’te örneği verilen uygunluk izin belgesi üreticiye verilir.
b) Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken, izne esas olacak yakıta ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarafından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygunluk izin belgesi düzenlenebilir. (Kapasite raporunda yazılandan daha fazla miktar için Uygunluk izin belgesi düzenlenemez.)
 
1.6.4.Satış İzin Belgesi
İthalatçı/üretici, katı yakıta ait uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş) ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların listesinin (katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı ve adresi) yer aldığı bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur. Söz konusu başvuru, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelendikten sonra, uygun bulunması halinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bir örneği ekte verilen (EK-9)satış izin belgesiithalatçı/üreticiye verilir. Ayrıca, satış izin belgesinin yanı sıra üretici/ithalatçıya (EK-11 tablosu) da verilir.
İthalatçı/üretici satış izin belgesinin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadır. Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.
 
1.6.5. Briket kömüre Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesi düzenlenmesinde yerli kömürlere uygulanan prosedür uygulanır. Ayrıca İlimizde üretilen Briket kömürler için TSE 12055 belgesi istenir.
 
1.6.6. Analiz: Her türlü katı yakıttan numune alımı Bakanlığımızın 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında yapılmalıdır. Analiz için yapılacak ödemeler; uygunluk izin belgesi alınması sırasında üretici tarafından, denetim sırasında ise ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcı tarafından karşılanır.
1.6.7. İthalatçı/üretici/satıcının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine vermiş oldukları her türlü belgelerin fotokopileri kendileri (ithalatçı/üretici/satıcı) tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde, (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz.
 
1.6.9. 2011-2012 kış sezonu için verilmiş olan “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgeleri”,“Satış İzin Belgeleri”, “Uygunluk İzin Belgeleri” ve bayi listeleri bu konuda yeni bir Mahalli Çevre Kurulu Kararı alınana kadar geçerlidir.
 
1.7- İhalelere katılım:
Katı yakıt ihalesine;
·         İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
·         Üreticiler Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ,
·         Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve
·         Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler.
·         İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.
 
1.8 - DENETİM
a)          Merkez İlçe Sınırları İçerisinde: Bakanlığımızın 29/06/2006 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında, Bakanlığın denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla satışa sunulan yerli katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verebilme yetkisi hususunda yetki devri yapılmış Çorum Belediyesi tarafından kendi sınırları içinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi yapılacaktır. Denetimler ve uygulanan idari yaptırım kararları hakkındaÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilecektir.
b)          Belediyeler tarafından satışa sunulan katı yakıtların denetimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılır ve gerekli idari yaptırım kararı uygulanır.
c)           İdari yaptırım kararları uygulanmasına esas teşkil eden tutanaklar, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik’te belirtilen tutanaklar kullanılır.
d)          Tutanaklarda, denetime konu katı yakıtın miktarı, ilgili belgelerinin (katı yakıt satıcısı kayıt belgesi / uygunluk belgesi / uygunluk izin belgesi / satış izin belgesi) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.
e)           Isınmakaynaklı hava kirliliğinin kontrolüne yönelik denetimlerin (konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri, ateşçi ehliyet belgesi, baca temizlik belgesi, vb.); belediye mücavir alanları içinde ilgili Belediye Başkanlığınca, belediye mücavir alan sınırları dışında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, bu denetimler esnasında gerekli görüldüğünde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığından destek alınacaktır.
f)           Diğer İlçe Sınırları İçerisinde: Organizasyon görevi Kaymakamlıklarca yürütülecek olup, kömür kalitesinin kontrolü için denetimler, Belediye Başkanlığı, Sağlık Grup Başkanlıkları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden (Jandarma bölgesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığı) görevlendirilecek bir ekip ile yapılacaktır.
g)          İlimiz sınırları dahilinde sıvı yakıt kalitesinin kontrolünün denetiminden Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü sorumludur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gerektiğinde sıvı yakıtlı yakma sistemlerinin depolarından usulüne uygun numune alınacak ve analizlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen akredite laboratuvarlarda yapar/yaptırır ve belirlenen sınır değerleri sağlamayan sıvı yakıtları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara bildirecektir.
h)          Denetimler esnasında alınan numune analizleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun gördüğü laboratuvarlardan birisine yaptırılacaktır.
i)            Her türlü katı yakıttan numune alımı Bakanlığımızın 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında yapılmalıdır. Analiz için yapılacak ödemeler; uygunluk izin belgesi alınması sırasında üretici tarafından, denetim sırasında ise ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcı tarafından karşılanır.
j)             İthale konu yakıtlar kesinlikle ithal amacı dışında kullanılmayacak, Başka bir Uygunluk Belgesi ile ithal edilen yakıtlarla, yerli yakıtlarla veya menşei farklı yakıtlarla karıştırılmayacaktır.
k)          İthal edilen yakıtın uygunluğu belgelenmiş olsa dahi (depoda, satış yerlerinde, kullanım yerlerinde, taşıma araçlarında) gerekli görüldüğü zaman ve durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce veya Çorum Belediye Başkanlığı’nca görevlendirilecek personel tarafından denetlenebilecektir.
l)            Yerli/ithal yakıta ilişkin olarak Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün gerekli görmesi dışında yeni numune alınmayacaktır. Tespit davalarında mahkeme tarafından keşif yapılırken ve numune alınırken, Mahkemece Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden temsilci bulundurulmasının istenmesi, keşfin haber verilmesi durumunda, numune alınacak yakıtın daha önce numune alınan yakıt olup olmadığının tespiti açısından, öncelikle daha önce numune almakta görevli personelin keşifte hazır bulunması sağlanacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi olmadan yapılan keşif zaptına dayalı analiz sonuçlarının aleyhe olması halinde bu analiz sonuçlarına itiraz edilecektir.
m)        İlimiz Merkezine ısınma amaçlı kömür girişleri mevcut kontrol noktalarından yapılacaktır. Çorum Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak kontrollerde yakıt menşei belgesi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi ilgililere verilecektir. (Bu belgeler üç nüsha olup, bir nüshası satıcı ana firmada kalacak, iki nüshası taşıyıcıya verilecektir. Bu belgeler kontrol noktasındaki girişlerde ilgiliye ibraz edilecek, menşei belgesine kontrol edildi damgası basılıp, bir nüshası imzalandıktan sonra sürücüye iade edilecektir.
n)          Yakıt menşei belgesi tesis ve ocak yetkililerince düzenlenecek olup, belgede ruhsat sahibi veya işletmecinin adı, adresi, telefon, faksı, araç sürücüsünün adı, nakliyat şirket ünvanı, aracın plaka nosu, yakıta ait bilgiler ile yakıtın ilimizde satıldığı firma adı ve yer belirtilecektir. Belgelerdeki bilgilerin gerçek dışı olduğunun belirlenmesi halinde belgeyi düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Kömür kantar fişinde tonajın yanısıra torba adedi de belirtilecektir.
o)          Çorum İl Merkezi dışına transit geçişle sıvı ve katı yakıt nakliyesi yapan araçlar çevre yolunu kullanacaklardır. Bu araçların şehir içine girişleri ve geçişleri yasaktır. Bu konuda İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerekli denetimler yapılacaktır.
p)          Yapılan kontrol ve denetimlerde yakıtın yed-i emine alınması durumunda Çorum Belediyesi’nce belirlenen depoda muhafaza işlemleri sırasında tahakkuk edecek işçilik, taşıma, park vb. masraflar, Çorum Belediyesi’nce üretici veya ithalatçıdan tahsil edilecektir.
 
 
1.8- GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER:
a)İthalatçı/üretici, satış izin belgesi’nin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’ne sahip satıcılara vermek zorundadır.
b)İthalatçı/üretici, katı yakıtın satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara katı yakıt veremez.
c)İthalatçı/üretici/satıcı, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.
d)İthalatçı/üretici, satıcılardan yakıtın niteliklerini koruyacaklarına, IKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazılı hususlara uyacaklarına, IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulacağı, tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya satıcılarla sözleşme yapabilirler.
e)İthalatçı/üretici/satıcı, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıta ait satış izin belgesi’ni (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.
f) İthalatçı/üretici, EK-11’de ve Dağıtıcılar EK-12’de yer alan bilgileri 3 aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde, satıcılar ise EK-10’da yer alan bilgileri 6 aylık dönemler (ocak-haziran ve temmuz-aralık) halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
g)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, envanter oluşturulması amacıyla ithalatçı/üretici/satıcı/dağıtıcı tarafından bildirilen (EK-10, EK-11 ve EK-12) katı yakıt (kömürler, briket kömürleri, biyokütle vb.) ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile dağıtılan yakıt bilgilerini, Kömür Bilgileri Excell Tablosu’na işlenmek suretiyle Mayıs ayının sonuna kadar ronik posta adresine ve resmi yazı ile Bakanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.
h)İthalatçılar/üreticiler kömür ithalatının/üretiminin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar kömürün miktarı ve kalitesinden sorumludur.
i)   İlimizdeki kamu, kurum ve kuruluş, iş yerleri ile meskenlere ait bacaların bakım ve temizlikleri Çorum Belediye Başkanlığınca yaptırılıp, periyodik temizlikleri sürdürülecektir.
j) Üretici firmaya verilen Uygunluk İzin Belgesi/Satış İzin Belgesinin, dağıtıcı/satıcının kayıt belgesinin kaybolması ya da belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda belge sahibi 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Ancak, belge üzerinde belirtilen bilgide değişiklik varsa, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce aynı belge numarasıyla yeni belge düzenlenir.
 
 
 
1.10- UYGULANACAK MÜEYYİDELER
a)             İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılara; ilgili tablolar ile bildireceği satış bilgilerini, söz konusu dönemlerin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine göndermemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci ve 20 nci (g) maddeleri uygulanır. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılarda stok tespiti yapılarak, istenilen bilgiler gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bilgilerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ulaştırılmasından sonra faaliyete izin verilir. Yaptırımlar, firmanın kayıtlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygulanır. Söz konusu fiilin 3 (üç) yıl içerisinde tekrarı halinde Çevre Kanunun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.
b)            “Genel Yükümlülükler” bölümünün (j) maddesinde belirtilen hususları süresi içinde yerine getirmeyen firmalara 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci ve 20 nci (g) maddeleri uygulanır.
c)             İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler için Çevre Kanunu’nun 26 ıncı maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunda bulunulur. Sözkonusu cezanın onaylanması durumunda, firmanın kayıt/izin belgesi iptal edilir ve 1 (bir) yıl süre ile yeni kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem yapılır.
d)            Katı yakıt satıcısının, belgenin alındığı il sınırları dışında satış yaptığının tespit edilmesi halinde (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) sözkonusu satıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üretici/dağıtıcıya gerekli talimat verilir, katı yakıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve satıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanır.
e)             Dağıtıcının; katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya, katı yakıt satıcısı kayıt belgesini almadan (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) tüketiciye satış yapması durumunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, dağıtıcı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve dağıtıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üreticiye iade edilmesi sağlanır.
f)              İthalatçı/üretici tarafından katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya satış yapılması durumunda, yakıt ithalatçı/üretici tarafından geri alınır. Konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu durumun 1 (bir) yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde 1 (bir) yıl süre ile ülke genelinde satış izin belgesi düzenlenmez.
g)             Katı yakıt numunelerinin analiz sonuçlarının herhangi bir parametrede, Bakanlığımızca belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı yerde katı yakıtın satışı/dağıtımı durdurulmalı, miktarı tespit edilmelidir. Bakanlığımızın 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında;
-                 birinci şahit numunenin olumlu çıkması halinde ikinci şahit numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılmalı ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılmalıdır. (Örneğin: 2 olumsuz, 1 olumlu sonuç olumsuz olarak; 2 olumlu,1 olumsuz sonuç olumlu olarak kabul edilmelidir.)
-                 Çoğunluğu sağlayan sonucun olumlu olması durumunda katı yakıtın satışına/dağıtımına devam edilir.
-                 Katı yakıtın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol (SKHKK) Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcının kayıtlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve diğer iller ile Bakanlığımıza bilgi verilir. Söz konusu katı yakıtla ilgili satış izni belgesi alınmış olan diğer illerde, bu belgeye konu olan yakıttan numune alınarak analiz sonucuna göre uygulama yapılır.
-                 Olumsuzluğun tespit edildiği analiz sonuçları dikkate alınarak, söz konusu yakıtın o ildeki diğer satış yerlerinden ayrı ayrı numune alınarak yapılacak analiz sonucuna göre uygulama yapılması gerekmektedir. 1 (bir) yıl içerisinde aynı ilde yapılacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin o ilde satış izin belgesi iptal edilir, Bakanlığa bilgi verilir ve söz konusu ithalatçı/üreticiye o ilde 1 (bir) yıl satış izin belgesi verilmez.
-                 Satış izin belgesi iptal edilen yakıta ait bir başka ilde de satış izin belgesi alınmış ise, diğer illerde de gerekli analizler yaptırılır ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulama yapılır.
h)            Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün gerekli görmesi dışında, yerli/ithal yakıta ilişkin olarak yeni numune alınmayacaktır.
i)               Tüketiciler ısınma amaçlı olarak bu kararlarda belirlenen vasıflara haiz kaliteli kömür almakla ve kullanmakla yükümlüdürler. Isınma amaçlı olarak kullanılacak kömürler hiçbir surette sanayi kurumlarından satın alınmayacaktır.
j)              Isınma amacıyla tüketiciler her ne miktarda olursa olsun açıkta, torbasız kömür almayacak ve depolarında bulundurmayacaktır.
k)            Tüketiciler kömür torbalarını yakmayacak, biriktirilerek Çorum Belediyesine iade edecek, Çorum Belediyesi kömür torbalarını uygun yöntemlerle bertarafını sağlayacaktır.
l)               Tüketiciler, satıcı firmalardan son tarihli fatura, satış fişi, kantar fişi, sevk irsaliyesi, kömür menşei belgesi almak ve denetleme sırasında bunları ilgililere ibraz etmekle yükümlüdürler. Kantar fişinde kömürün tonajı ile birlikte torba adedi de yazdırılacaktır.
m)           İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı satışa sunulacak kömürlerin satışa sunulmadan önce markası, protokol numarası, kömür özellikleri veya satış yapacak bayiler hakkında bilgileri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne vermek zorundadır. Bu bilgiler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilmeden hiçbir surette nakledilemez ve satışa sunulamaz. Her türlü bilgi ve belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunmadan satışa sunanlara 5491 sayılı Kanunla değişik, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12. maddesi (g) bendi ve 2012/2 sayılı 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ gereğince 9.420.TL idari para cezası uygulanacaktır.
n)            İşyerleri, kamu kurum ve kuruluşları ve konutlarda ateşçi belgesi olmayan, ehliyetsiz kaloriferci çalıştırılmayacaktır. Aksi halde işyeri sahibi ve yöneticiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
o)             Kaçak, kalitesiz, özelliklere uygun olmayan yakıt üreten, depolayan, satan, kömür/sıvı yakıt bayileri ile her türlü resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlara yasalarda belirtilmiş cezai işlemler aynen uygulanacaktır.
p)            Tesisler atık veya artıklarını çalışanlarına dağıtılmamaları veya yakmamaları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde bertaraf etmeleri, aykırı faaliyetlerin tespiti halinde 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince yasal işlem uygulanacaktır.
q)            Bu Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı faaliyetlerin tespiti halinde 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince yasal işlem uygulanacaktır.
r)             Katı yakıtın bulunduğu mekândan (depodan, işyerinden, araçtan vb.) TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numunelerin alınması ve IKHKK Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirtilen laboratuvarlarda analizinin yaptırılması gerekmektedir. Uygunluk izin belgesi alınması sırasında numunenin analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, üretici tarafından ödenir. Denetim sırasında ise analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, ithalatçı/üretici/satıcı tarafından ödenir.
s)              İthal ve yerli kömür torbaları üzerinde yer alacak bilgiler 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile 17.03.2005 tarih ve 25758 sayılı ve 14.05.2007 tarih ve 25522 sayılı 01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı ve 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen asgari kömür özelliklerinin (kükürt, alt ısıl değer, uçucu, nem, kül v.b.) mutlaka yer alması gerekmektedir. Ayrıca, Yönetmelik ve genelgede belirtilen değerlerden daha iyi kömür satacağını taahhüt edenler, istedikleri takdirde Bakanlığın belirlemiş olduğu kömür özelliklerinin yanı sıra taahhüt ettikleri kömür özelliklerini de parantez içinde kömür torbası üzerinde belirtebilirler.
t)              Bakanlığın belirlemiş olduğu değerleri sağlayıp, torba üzerinde isteğe bağlı olarak parantez içinde belirtilen ve yönetmelik değerlerinden daha kaliteli olduğu beyan taahhüt edilen kömür özelliklerinin sağlanmaması durumunda tüketicinin aldatılmasından dolayı Tüketicinin Korunması Kanununa göre yasal işlem yapılacaktır.
u)            Bu kararlarda belirtilen kurallara ve yasaklara riayet etmeyenlere 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5272 Sayılı Belediye Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve TCK’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 
1.11- SICAKLIK ŞARTLARI VE YAKMA SAATLERİ:
                Soba ve kaloriferler dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15oC nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması,
                Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20oC’den yukarı olmayacak şekilde yakılması,
                Soba ve kaloriferler yakma talimatnamesine uygun olarak ancak kesif duman çıkarmadan yakılacaktır. Kalorifer kazanları zorunlu olmadıkça söndürülmeyecektir. Kaloriferlerin yakma talimatnamesine uygun olarak yakılmadığı tespit edilen bina/işyeri yöneticiliğine yasal işlem uygulanacaktır.
                Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler Valilikçe belirlenecek sıcaklık ve saatlere göre yakılacaktır.
 
1.12- HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ :
 
·                Hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde alması gereken önlemler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi için Halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi,
·                Halkın duyarlılığının arttırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının saatlik olarak www.havaizleme.gov.tr/Default.htm internet adresinden ulaşıldığının halka duyurulması,
·                Hava kirliliğinin sınır değerleri aştığı günlerde (01/11/2011-29/02/2012 tarihleri arasında) öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi,
·                Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi,
·                Tüketicilerin yönetmelik ve bu genelgede belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanmaları,
·                Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması,
·                Özellikle her kış dönemi öncesi binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi, camların çift camlı olmasının yakıt tüketimindeki faydaların halka anlatılması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde ne kadar azalma olacağı konusunda bilgilendirilmesi,
·                Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması,
·                Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması,
·                Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması, kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Hava Kirliliğini Önleme ve Havayı Kirletmeden Kalorifer yakma Teknikleri” konulu eğitim programları düzenlenmesi ve halkın bilgilendirilmesinin sağlanması önem arz etmektedir.
 
1.13- YETKİ DEVRİ:
Bakanlığımızın 29/06/2006 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında; yetki devri yapılmış Çorum Belediye Başkanlığı kendi sınırları içinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verebilme yetkisine sahiptir. Çorum Belediye Başkanlığı ile koordineli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.
 
1.14- UYARI KADEMELERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER:
            İlimizde hava kirliliğinin sınır değerleri aşması durumunda uygulamaya konulacak olan uyarı kademelerinin değerlendirilmesi sonucunda;
 
                                              Uyarı Kademeleri ve Kirlilik Dereceleri
 
SO2 (µg/m3)
Havadaki Asılı Partikül Madde µg/m3
1. Seviye
500
260
2. Seviye
850
400
3. Seviye
1100
520
4. Seviye
1500
                          650
 
1. Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri
—24 saatlik ortalama SO2 (Kükürtdioksit) 500 (µg/m3)ve Partikül Madde 260 (µg/m3) olduğunda;
 a) Isınma amaçlı kullanılan tüm kalorifer kazanları ve sobalar günde 2 defa 4 er saat olmak üzere 8 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.
b) Tatil günlerinde (hastaneler, yatılı okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, terminaller, kolluk binaları hariç) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel iş yerlerinde kömür kullanan kalorifer ve sobalar yakılmayacak, teknik bakımdan söndürülmesi mahsurlu görülen kalorifer kazanları en az düzeyde yakılacaktır.
 
2. Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri
—24 saatlik ortalama SO2 850 (µg/m3)ve Partikül Madde 400 (µg/m3) 1. kademedeki önlemlere ek olarak;
a) 2. ve 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler %50 kapasite ile çalışacaklardır.
b) Isınma amaçlı kullanılan tüm kalorifer kazanları ve sobalar günde 2 defa 3 er saat olmak üzere 6 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.
C) Motorlu taşıtlarda tek / çift plaka uygulamasına geçilecektir.
 
3. Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri
—24 saatlik ortalama SO2 1100 (µg/m3)ve partikül Madde 520 (µg/m3) olduğunda; 2. kademedeki önlemlere ek olarak;
a) 1. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler faaliyetlerini % 50 düşürecek şekilde çalışacaklardır.
b) İlköğretim okulları ve Liseler tatil edilecektir.
c) Isınma amaçlı kullanılan tüm kalorifer kazanları ve sobalar günde 1 defa 3 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.
 
4. Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri
—24 saatlik ortalama SO2 1500 (µg/m3) ve Partikül Madde 650 (µg/m3) 3. kademedeki önlemlere ek olarak;
a) Tüm okul, resmi daire ve işyerleri tatil edilecektir.
 
b) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren işyerleri dışındaki tüm işyerlerinin faaliyetleri durdurulacaktır.
c) Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye, ambulans ve zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, diplomatik otolar ve ticari taksilerin %50 si hariç olmak üzere, tüm motorlu araçlar trafikten men edilecektir.
d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecek, sağlık kurum ve kuruluşları kendi bünyelerinde gerekli önlemleri alarak elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanacaklardır.
e) Tüm kamu ve özel hastaneler ile diğer tedavi kurumları ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, ilaç ve malzemeleri hazır bulunduracaklardır.
f) Özel ve resmi ambulanslar en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-1:
 
YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ               
ÜRETİCİ FİRMA ADI
 
AĞIRLIĞI
 
Kömürün Menşei
 
Kömürün Cinsi
 
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ
Yönetmelik Sınır Değerleri
Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)
 
 
Alt Isıl Değer (Kuru bazda)
 
 
Toplam Nem (Orijinalde)
 
 
Kül (Kuru Bazda)
 
 
Boyut
 
 
KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER
 
I.Grup İl ve İlçeler
 
II. Grup İl ve İlçeler
 
Köy ve Beldeler
 
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
 
Soba
 
Kalorifer Kazanı
 
Mekanik Beslemeli Kazan
 
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
 
Adresi
 
Tel
 
Faks
 
E-Mail
 
 
EK-2:
 
İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ                 
İTHALATÇI FİRMA ADI
 
AĞIRLIĞI
 
Kömürün Menşei
 
Kömürün Cinsi
 
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ
Yönetmelik Sınır Değerleri
Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)
 
 
Alt Isıl Değeri (Kuru bazda)
 
 
Uçucu Madde (Kuru Bazda)
 
 
Toplam Nem (Orijinalde)
 
 
Kül (Kuru Bazda)
 
 
Boyut
 
 
UYGUNLUK BELGESİNİN TARİH VE SAYISI
 
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
 
Soba
 
Kalorifer Kazanı
 
Mekanik Beslemeli Kazan
 
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
 
Adresi
 
Tel
 
Faks
 
E-Mail
 
 
 
 
 
EK-3:
 
                   BRİKET KÖMÜRÜ TORBA ÖRNEĞİ          
ÜRETİCİ FİRMA ADI
 
AĞIRLIĞI
 
BRİKET KÖMÜRÜNÜN ÖZELLİĞİ
 
Sınıfı
 
Alt Isıl Değer
 
Kükürt Oranı
 
Isı Verimi
 
Duman Emisyon Oranı
 
TSE BELGESİNİN TARİH VE SAYISI
 
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
 
Soba
 
Kalorifer Kazanı
 
Mekanik Beslemeli Kazan
 
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
 
Adresi
 
Tel
 
Faks
 
E-Mail
 
 
                              
                              
EK-4:
 
PRİNA BRİKETİ TORBA ÖRNEĞİ                 
ÜRETİCİ FİRMA ADI
 
AĞIRLIĞI
 
BİYOKÜTLE BRİKETİNİN ÖZELLİĞİ
 
Nem (Orijinalde)
 
Sodyum (Na)
 
Alt Isıl Değeri
 
Yağ
 
Boyut
 
UYGUNLUK BELGESİ VEREN
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
 
Soba
 
Kalorifer Kazanı
 
Mekanik Beslemeli Kazan
 
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
 
Adresi
 
Tel
 
Faks
 
E-Mail
 
 
 
 
 
 
 
EK-5 : Çorum İli Sınırları İçinde Kömür Satacak Firmalar İçin Taahhütname :
                         
                                                                                                                …../……/20….
 
13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü” ve 17.03.2005 tarih ve 25758 sayılı ve 14.05.2007 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 28.09.2010 tarih ve 2010/14 sayılı “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi” Genelge ve Çorum İl Mahalli Çevre Kurulunun 19.01.2012 tarih ve 2012/84 Nolu Kararı çerçevesinde Çorum İlinde …. yerli / ithal …. kömür satışı ile ilgili olarak; 
1-        Çorum İline dökme kömür sevk etmeyeceğimi, kömürlerimizi torbalayarak ve yukarıda belirtilen Yönetmelik ile 2010/14 sayılı Genelge ve Çorum İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenmiş kalite standartlarını sürekli sağlayarak satacağımı,
2-        Kömür satışlarımda yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Genelge doğrultusunda hazırlanan 19.01.2012 tarih ve 2012/84 Nolu Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağımı,
3-        Bakanlıkça tespit edilen ve Kömür Satış İzin Belgesi başvurusu dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin hepsini tamamlayacağımı,
4-        Valilikçe hazırlanan “Kömür Satış İzin Belgesini” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden teslim alacağımı, belgemi teslim almadan kömür satışı yapmayacağımı,
5-        Valilik veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağımı,
6-        Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağımı, karşılamamam durumunda, 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununa göre cezai işlem uygulanmasını,
7-        Çorum İline sevk edilecek her parti kömür için bayi/tüketiciye iletilmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimi, belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,
8-        Doğrudan dağıtıcıların veya katı yakıt satıcıları aracılığıyla satılmış kömürlerimizin İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirlenen kömür özelliklerine uymayan kömürlerden doğacak tüketicilerin uğrayacağı zararı karşılayacağımı,
9-        Çorum İline sevk edeceğimiz kömür torbalarının Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun olacağını,
10-    İş bu taahhütnameyi 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası verilmesini,
KABUL BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.
 
                                                                     Firma Ünvanı :
                                                                  Yetkili İmza:
                                                       Tarih:
 
     Firma Adresi:
           Firmanın Bağlı Olduğu Vergi Dairesinin Adı:
           Firmanın Vergi Sicil Numarası:
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     EK-6   
 
 
T.C.
………………..VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
Tarih                    :                                                                                                                                                                                                         
Belge No              : ( İl Trafik Kodu.KYS.Sıra no)
                          ( Örnek: 06.KYS.001)
                          
 
 
KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ
 
Firma Adı             :
Adresi                   :
 
 
Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen şahıs/firma/şirket, ilimizde ısınma maksatlı katı yakıt satıcısı olarak kayıtlıdır.
 
 
                                               Yetkili
                                                                                                                             İmza
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                           EK-7    
 
 
T.C.                                                                           
………………..VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
Tarih                    :                                                                                                                                                                                                         
Belge No              : ( İl Trafik Kodu.KYS.Sıra no)
                          ( Örnek: 06.KYS.001)
                           
 
 
DAĞITICI KAYIT BELGESİ
 
Firma Adı             :
Adresi                   :
 
 
 
Yukarıda bilgileri yer alan şahıs/firma/şirket, ilimizde ısınma maksatlı katı yakıt dağıtıcısı olarak kayıtlıdır.
 
 
 
                                               Yetkili
                                                                                                                             İmza
                                                                                                                             Mühür
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           (EK-8)
                                                                                                                         
 
 
 
T.C.
………………..……VALİLİĞİ
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
 
 
 
SAYI      : B.09.4.İLM……………-125.02.03                                                                        Tarih:…../…../……
KONU: Uygunluk İzin Belgesi
 
 
……………………………….
 
 
İlgi:……………..tarih ve ………………..…sayılı yazınız.
 
İlgi yazınız ekinde sunulan Analiz Belgesi ile yapmış olduğunuz talebiniz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, sözkonusu katı yakıtın Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin …… maddesinde (Tablo ..’da) belirtilen katı yakıtların ısınma maksadıyla, Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, I.Grup İl ve İlçeler/II. Grup İl ve İlçeler/Köy ve beldelerde kullanılması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. İş bu Uygunluk İzin Belgesi …. ton yakıt için düzenlenmiştir.
 
İlimizde veya satışı yapılan illerde alınan numunenin analiz sonuçlarının Tablo …………’da belirtilen /izne esas teşkil eden limit değerleri sağlamaması veya yakıtın yukarıda belirtilen ısınma maksatlı kullanılması uygun yerlerin haricine satışının yapılması durumunda Çevre Kanunu, ilgili yönetmelik ve genelge kapsamında işlem yapılır.                                        
 
                                                                                                             
 
 
 
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Adı Soyadı
Mühür ve İmza
 
 
                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(EK-9)
 
 
 
 
 
 
T.C.
………………..……VALİLİĞİ
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
 
 
 
SAYI      : B.09.4.İLM……………-125.02.03                                                                        Tarih:…../…../……
KONU: Satış İzin Belgesi
 
 
 
……………….
 
 
 
 
 
İlgi:……………..tarihli ve ………………..…sayılı yazınız.
 
İlgi yazınız ve ekinde bir kopyası verilen ……………..tarihli ve ……………….…….sayılı Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi kapsamındaki katı yakıtın ilimizde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’ne sahip satıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yakıt verilmesi hususu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce incelenmiştir.
Söz konusu katı yakıtın aşağıda belirtilen/ekte verilen katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’ne sahip satıcılar aracılığıyla satılması ve Dağıtıcı Kayıt Belgesine Sahip dağıtıcılar aracılığıyla dağıtılması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, iş bu belge Satış İzin Belgesi olarak düzenlenmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
                                              
                                                                                                                                                                                                                           
 
Yetkili
İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
(EK-10)
    Satıcılar İçin
 
ÇORUM VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
 
 
 Valiliğinizce, firmamız adına düzenlenmiş olan ……tarih ve ..………………..numaralı  “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” çerçevesinde 6 aylık (nisan-eylül yaz ve ekim-mart kış) döneminde ısınma maksatlı olarak satışa sunulan yakıtlara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
 
İthalatçı/Üretici Firma Adı
Uygunluk Belgesi
Tarih ve Numarası
Uygunluk İzin Belgesi Tarih ve Numarası
Teslim Alınan Yakıt Miktarı
(ton)
Dönem İçerisinde Satılan Yakıt Miktarı (ton)
Satılmayan (Stok)
Yakıt Miktarı (ton)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
 
                 Satıcı Firma adı
                                                                                                                                                                                                                                                          Firma yetkilisi
                                                                                                                                                                                                                                                                                 İmza

 

(EK-11)
İthalatçı/Üretici için
……VALİLİĞİ
 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
 
 
 Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olan ………tarih ve ………………..numaralı  İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) dönemde ısınma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesine
Sahip İthalatçı/Üretici/Satıcı Adı
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
Dönem içerisinde
Teslim Edilen Yakıt Miktarı
(Ton)
Dönem İçerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı
( ton)
Tarih
Numarası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
                     Firma adı
                                                                                                                                                                                                                                                                            Firma yetkilisi
                                                                                                                                                                                                                                                                                 İmza
 
 
 
 
 
 
(EK-12)
Dağıtıcı için
……VALİLİĞİ
 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
 
 
 Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olan ………tarih ve ………………..numaralı  Dağıtıcı Kayıt Belgesi çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) dönemde ………………………………………………….. Firmasının …………… tarih ve ……………. numaralı İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi çerçevesinde ısınma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilinize Tablo …….’da belirtilen özellikleri sağlayan …….. ton yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.
 
Katı Yakıt Satıcısı
 
Katı Yakıt Satıcısı
Dönem içerisinde
Teslim Edilen Yakıt Miktarı
(Ton)
Dönem İçerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı
( ton)
Tarih
Numarası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
                     Firma adı
                                                                                                                                                                                                                                                                            Firma yetkilisi
                                                                                                                                                                                                                                                                                 İmza

 

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI
 
     KARAR TARİHİ: 19.01.2012
   KARAR NO: 2012/84
 
 
 
 
H. Osman EBİLOĞLU
Vali Yardımcısı
Başkan
 
 
 
J. Kd.B.Çvş Ufuk YILDIRIM
İl Jandarma Komutanı a.
J. İkm.Kat.Kd.B.Çvş
Üye
 
 
 
Kubilay TAŞKIN
İl Emniyet Müdürü a.
Asayiş Şube Müdürü
Üye
 
 
 
 
 
 
 
Veysal GÜNEY
Belediye Başkanı a.
Temizlik İşleri Müdürü
Üye
 
Y. Ahmet ÖZKAN
Defterdar
Üye
 
Muharrem AYKAN
İl Milli Eğitim Müdürü
Üye
 
 
 
 
 
 
 
Nükrettin YILMAZ
Çevre ve Şehircilik İl Md. V.
Üye
Ömer BOZKURT
İl Sağlık Müdürü a.
Çevre Sağlığı Şb. Md. V.
Üye
Ali YİĞİT
İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü a.
Şube Müdürü
Üye
 
 
 
 
 
 
Turgay YAZGI
İl Telekom Müdürü a.
Mühendis
Üye
Ali ŞAHAN
SGK İl Müdürü a.
İl Müdür Yard.
Üye
Arif Hikmet ŞENEN
Bilim Sanayi ve Teknik
 İl Müdürü a.
Şube Müdürü
Üye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rıdvan UYSAL
Yedaş İl Müessese Müdürü a.
Baş Mühendis
Üye
Osman YÜZTGENÇ
İl Kültür ve Turizm Müdürü a.
Şube Müdürü
Üye
Erdem ÖNAL
Orman ve Su İşleri Şb.Müdürü a.
Üye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
İlker ARSLAN
DSİ 54. Şube Müdürü
Üye
Malik BATTAL
Ticaret ve Sanayi Odası Başk. a.
Yönetim kurulu Üyesi
Üye
Mehmet SAYAN
Ziraat Odası Başkanı.
Üye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cemil UYSAL
TKİ Dodurga Kontrol Müdürlüğü
TKİ Müdürü
Üye